Az Értékes Emberi Test

Készült: 2012. 05. 04.

Az emberi lét értékes­ségénél "Értékes Emberi Test"-ről beszé­lünk, melyet különösen nehéz elnyerni. Ez azért értékes, mert bizonyos szabadságok­kal és előnyökkel rendelkezik.

Az értékessége három aspektuson keresztül írható le:

1.Feltételek megértésén át

2. Számbeli összehasonlításokon keresz­tül

3. Analógiákon keresztül.

 

A 18 feltétel leírása:

Az értékes emberi testtel rendelkezni azt jelenti,  hogy szabadnak lenni 8 nehéz feltételtől valamint rendelkezni 10 kedvező feltétellel.  

Az elsőnél az úgynevezett "sza­badságok" kerülnek leírásra, melyek az értékes emberi születést jellem­zik. Embernek születnünk azért szá­mít értékesnek, mert sikerült az új­raszületés más fajtáit elkerülnünk. "Szabadok" vagyunk bizonyos más létformáktól, melyekben teljesen más szituációkkal találnánk szem­ben magunkat, mint az emberi élet­ben.

  Nyolc nehézségeket hozó létforma:

1.   Paranoiaállapotokba való születés

2.   Szellemvilágokba való születés

3.   Állati születés

4.   Istenként való születés, különösen mint hosszú életű isten

5.   Civilizáció nélküli területeken való születés

6.   Buddhák nélküli korszakban születni

7.   Szellemi-fogyatékosként való születés

8.   Téves nézeteket vallani

Miért értékes az emberi születés, ha ettől a nyolc feltételtől mentes?

Mert ha e nyolc létforma egyikében va­gyunk, akkor tulajdonképpen csak szenvedést tapasztalunk és semmi­lyen szabadságot abban az értelem­ben, hogy a Dharmát gyakorolhas­suk.

A paranoiavilágokban a lények egyetlen tapasztalása az, hogy vagy a hőségtől, vagy a hidegtől szenved­nek.

A szellemvilágokban a lények állandóan éhségtől és szomjúságtól szenvednek.

Az állati világokban le­vő lények azt tapasztalják, hogy va­dásznak rájuk és elnyomják őket; hogy kölcsönösen megeszik egy­mást; használják és kihasználják őket.

Emberként a teljesen civilizálatlan területeken nincs lehetőségünk arra, hogy tanuljunk valamit, ami egy pozitív ösvényre irányíthat bennün­ket.

Mint hosszú életű isten, a korábbi pozitív tettek következménye­ként, életünk során sok boldogságot és örömet tapasztalunk. Mégis, ezen­kívül nincs semmi, ami ezen túlmu­tat; a pozitív karma következmé­nyeinek tapasztalása pedig elmúlik. Így ezek az istenek hosszú életük után alacsonyabb és nagyon szenve­désteli állapotokban születnek újra. Tehát a hosszú életű istenként való születés eredménye sem más, mint szenvedés. A szellemi fogyatékosok nincsenek abban a helyzetben, hogy felfogják a Dharma jelentését, ezért nem is tudják azt alkalmazni.

A téves nézetekkel rendelkező lények automatikusan hajlanak arra, hogy negatívan cselekedjenek, és ezáltal későbbi szenvedés okait hal­mozzák fel. Ha egy olyan időben születünk, amikor nincsen Buddha, akkor a buddhizmus sem létezik, és semmi segítséget nem kapunk ah­hoz, hogy megtaláljuk a Szamszárá­ból kivezető utat.

Tehát egy értékes emberi testtel rendelkezni egyrészt azt jelenti, hogy:

8-féle szabadsággal rendelkezve mentesnek lenni e nyolc ked­vezőtlen létformától

10 előnyös feltétel, melyek emberi testünket értékessé teszik.

 

10 előnyös feltétel:

 Az első 5 közvetlenül velünk további 5 pedig inkább a külső környezettel kapcsolatos, melybe beleszülettünk.

 

Az első 5 - velünk kapcsolatos feltétel

1. Központi országban jöttünk a világra, ahol Buddha tanításai hozzáférhetőek.

2. Emberi test­ben születtünk meg

3. Ép ép érzékszer­vekkel rendelkezünk.

4. Helyes nézeteket köve­tünk

5. Bizalmunk van a Dharmában.

 

A további 5 aspektus - a külső környezettel kap­csolatos

6. Olyan időben születtünk, amikor megje­lent egy Buddha ebben a világban. Ha ugyanis Buddha nélküli időben születünk embernek, akkor nincs sok hasznunk ebből a születésből, mivel nem rendelkezünk azokkal a módszerekkel, melyet egy Buddha tanít.

7. Buddha tanított is. Ezt nem kellene magától értetődőnek tekintenünk; nem minden Buddha tanít azok közül, akik megjelennek.

8. Budd­ha tanításai hozzáférhetőek. Nemcsak valamikor a múltban adták meg, majd ezután is­mét eltűntek, hanem hogy napjaink­ig fennmaradtak számunkra a taní­tások, és még ma is hozzáférhetőek.

9. A tanításait fenntartják és gyakorolják! Bár a negyedik aspektust ebbe a második öt aspektusból álló cso­portba sorolják, de ez tulajdonkép­pen valami nagyon személyes do­log: azok az emberek, akik fenntart­ják és gyakorolják a buddhista taní­tásokat. Ha ugyanis a leírt helyzet­ben vagyunk, tehát egy olyan terü­leten élünk, ahol Buddha tanított és a tanítások a ma napig fennmaradtak, mégsem lesz hasznunkra, ha nem gyakoroljuk azokat.A Buddha tanításait gyakorlók nyíltszívűek és természetesek!

10. Az ötödik aspektus is inkább valami személyes dolog: vannak emberek, akik nem­csak a tanításokat gyakorolják, ha­nem jószívűek is, s egy természetes szeretetteljes beállítottsággal rendel­keznek más lényekkel szemben.

 

Ezek voltak a 8 szabadság és 10 előny az a 18 feltétel, melyek, ha mind együtt vannak, akkor megje­lenik az "Értékes Emberi Test". A hangsúly itt az "értékesen" van, mivel egy emberi testet csak akkor nevezünk értékesnek, ha mind a 18 feltétel rendelkezésre áll. Ha ebből egyik vagy másik nincs jelen, akkor azt az emberi létezést nem nevez­zük "értékes" -nek.

  Mi mindannyian elértünk egy emberi születést, mely "értékes"­-nek nevezhető. Ezt nem könnyű el­érni, sőt rendkívül nehéz, mivel eh­hez egy nagy adag pozitív benyo­mást kell felhalmozni. Ennek a tu­datáramunkban levő nagy, pozitív benyomásnak az ereje által jutunk egy "Értékes Emberi Test" pozitív eredményéhez. Ez egyszerűen an­nak az eredménye, hogy előző éle­tünkben nagyon sok pozitívumot halmoztunk fel. Csak ez alapján találhat valaki egy értékes születést.

Van egy ok, mely különösen lehe­tővé teszi, hogy ilyen értékes körül­mények közé szülessünk újra: ez a megfelelő viselkedés. Ez az oka az értékes emberi élet elérésének.

A megfelelő viselkedés alatt egy­részről az egyéni megszabadulásért tett fogadalmak különböző csoport­jait értjük.Egy másik kiindulási pont, a tíz negatív cselekedettől va­ló tartózkodás.

Nincs nagy jelentő­sége annak, hogy ezt az egyik vagy másik formában fogalmazták, mivel egyszerűen a megfelelő viselkedés minősége az, ami a közvetlen oka lehet az értékes emberi test eléré­sének.

Használhatunk példákat és analó­giákat, hogy megérezzük annak az ízét, mit jelent az valójában, hogy emberi életünk ennyire értékes, és hogy nehezen elérhető:

képzeljetek el egy üvegházat teljesen sima fa­lakkal. Ha most valaki borsót szórna az üvegfalakra, akkor a legtöbb borsószem visszapattanna és leesne a földre. Nagyon valószínűtlen, hogy a borsószemek fennakadnának a falakon, még ha ez nem is lehe­tetlen. Viszont, ha az ember állan­dóan borsót dobálna, akkor előbb vagy utóbb mégiscsak előfordul­hatna, hogy egy fennakad. Egy ér­tékes emberi test elérésének a való­színűsége még sokkal kisebb, mint annak, hogy egy borsószem rajta marad az üvegen.

Ez egyike annak a sok példának, melyekből mindnek az a célja, hogy megmutassák, hogy létezésünk érté­kes és nehezen elérhető.

Egy másik példa: képzeljétek el, hogy egy kari­kát az óceánon ide-oda dobál a szél és a hullámok. Az óceán alján él egy különleges teknősbéka, aki minden száz évben csak egyszer bukkan fel a víz felszínére egy rö­vid időre. Annak a valószínűsége, hogy ilyenkor a feje belemegy ebbe a karikába, elég csekély, viszont még ennél is nehezebb egy értékes em­beri test elérése.

Az emberi test értéke és ritkasága számokon keresztül is illusztrálható azáltal, hogy összehasonlítjuk a különbözőféle lények szá­mait. Például elég pontos becslések vannak arról, hogy hány ember él ebben az országban; ez egy ismert szám. Ha mégis megpróbálná az ember megszámolni, hogy hány rovar él egy kis darabnyi föld­területen, ez lehetetlen lenne.Ez az egyik módja, hogy megértsük, milyen ritka és értékes embernek lenni.

 
  Mi itt mindannyian olyan körül­mények közé születtünk, melyek emberi életünket rendkívül értékes­sé teszik. Tudatában kell lennünk, hogy ennek az oka az, hogy rengeteg pozitív benyomást hal­moztunk fel, és tudatunkat sok el­homályosulástól tisztítottuk meg. Jelenleg annak az eredményét él­vezzük, hogy az előző életekben ezen a módon cselekedtünk és gya­koroltunk.

  Most fontos, hogy ezt az eredményt a legjobb és legértel­mesebb módon használjuk, mivel ezt máskülönben egyszerűen elpazarolnánk. Ez olyan lenne, mintha valaki azzal a szándékkal menne el valahova, hogy elérjen egy bizonyos dolgot, és utána üres kézzel jönne vissza. Ha egy üres kancsóval indulunk el, hogy vizet hozzunk, és utána az üres kan­csóval térünk vissza, akkor az utunk teljesen felesleges volt. Ugyanezen a módon kell törekednünk arra, hogy a kedvező helyzetünkből a legtelje­sebb hasznot húzzuk és ne csak egyszerűen elpazaroljuk azt.

  Saját életünket értelmessé tenni annyit jelent, hogy használjuk a Dharmát és alkalmazzuk a különböző módszereket, melyeket Budd­ha tanított. Buddha olyan sok mód­szert adott, hogy nem lehetséges azokat mind egyenként alkalmazni. Ezért kell azokat használnunk, me­lyeket képesek vagyunk alkalmazni.

 A Dharmát gyakorolni legjobb esetben azt jelenti, hogy az ember ­úgy, mint Milarepa - elfordult min­den világi dologtól. Manapság még­is kevés ember van, aki képes a Dharmát ilyen mértékben gyako­rolni. Ha úgy döntünk, hogy mi nem vagyunk képesek erre, akkor el kell határoznunk, hogy mi az a gyakorlási módszer, ami számunkra, saját személyünk számára lehet­séges. Olyan sokat kell gyakorolni, amennyit csak tud az ember.

 

Példák a pozitív benyomások felhalmozására:

  Ez vonatkozik minden gyakorlatra, amit csinálunk: a meditációra, po­zitív benyomások felhalmozására, a tisztító gyakorlatokra és természete­sen az Előkészítő Gyakorlatokra is.

1. Az egyik lehetőség, amellyel pél­dául állandóan pozitív benyomáso­kat halmozhatunk fel, az a Budd­háknak felajánlást tenni. Legjobb esetben abból ajánlunk fel sokat, amink van; ha ez nem lehetséges, akkor egyszerűen mindig felajánl­hatunk tiszta vizet. Ha ez sem le­hetséges, akkor felajánlhatunk pél­dául sok virágot. Ha ez sem lenne lehetséges, akkor gondolhatunk vi­rágokra odaadással teli tudattal, és felajánlhatjuk azokat a Buddháknak. Azokat a virágokat is, melyeket valahol látunk, felajánlhatjuk a tuda­tunkban a Buddháknak.

Ezeken a módszereken keresztül- Buddhá­nak különböző módokon felajánlá­sokat tenni, ahogyan ez egyénileg lehetséges - lehet pozitív benyomá­sokat felhalmozni a tudatban.

2. Egy további lehetőség: a Szangával szemben nagylelkűnek lenni.Itt ugyanaz érvényes, mint az előzőek­ben: a legjobb teljes mértékben nagy­lelkűnek lenni. Ha ez nem lehetsé­ges, akkor abban a formában, aho­gyan ez egyénileg megvalósítható. A Szangát tiszteletteljes tudattal támo­gassa az ember

3. A harmadik lehetőség: minden ér­ző lénnyel szemben nagylelkűnek lenni. Az ember mindig azt teszi, ami mindig lehetséges, hogy a lényeknek segítsen. Ha például egy szomjas ál­latot talál, akkor vizet ad neki.

Ezek különböző példák, melyek megmutatják, hogy mindig lehetsé­ges különböző szinteken hasznosat tenni és érdemekkel teli gyakorla­tokat végezni. Tényleg ezt kell ten­nünk, amennyire csak lehetőségünk van rá. Ez vonatkozik a már említett

Előkészítő Gyakorlatokra és mindenféle más cselekedetre is, me­lyeket saját pozitív benyomásaink erősítésére és a saját tudatunkat ter­helő negativitás eloszlatására hasz­nálhatunk.

A káros cselekedeteket illetően nem kellene az embernek azzal a beállítottsággal rendelkezniük, hogy a súlyos, negatív tetteket - melyek annyira nyilvánvalóan negatívak, hogy az ember könnyen felismeri azokat - elkerüli és nem törődik a kis negativitásokkal. Egy negatív tett, legyen az nagy vagy kicsi, min­dig negatív, és mindig szenvedéssé és problémákká fog változni. A ha­tás mindig negatív lesz, mivel ez minden esetben az azt okozó cse­lekedetnek fog megfelelni. Ezért nem szabad csak a nagy negatív cselekedetek elkerülésére koncent­rálni, hanem a kicsiktől is tartóz­kodni kell, melyeket olyan könnyen követ el az ember.

Ez érvényes a hasznos viselkedés­re is: egyrészről természetesen arra kell koncentrálni, hogy olyan hasz­nosan és pozitívan cselekedjünk, amennyire számunkra ez csak lehet­séges.

Sosem szabad azonban azt gondolni, hogy a kis pozitív tettek­nek nincs értékük és ezért ezeket nem fontos megtenni. Ilyen helyzet nagyon könnyen előfordulhat: az ember azt gondolja, hogy úgysem képes arra, hogy nagymértékű pozi­tivitást gyakoroljon, és ezért el sem kezdi azt. Egy pozitív cselekedetnek mégis mindig meg lesz a megfelelő eredménye, és mindig azt kell tenni, ami saját személyünknek módjában áll; és a kis, pozitív cselekedeteket sohasem szabad elhanyagolni.

A gyakorlatot érintően sem szabad azt gondolni, hogy nem éri meg elkezdeni sem, mert úgysem sikerül nagymértékben gyakorolni, hanem annyit kell csinálni, amennyi szá­munkra a legmegfelelőbb.

Ez a példa is illusztrálja, hogy miért olyan fontos még a legkisebb negatív cselekedettől is távolságot tartani:

A fűhegy: Képzeljetek el egy nagy ha­lom száraz füvet, mely halom olyan nagy, mint egy hegy. Ha ezt a hal­mot egy kis lánggal meggyújtja az ember, az egész fű el fog égni. Hasonlóképpen, még a legkisebb negatív cselekedetnek is nagy lehet a romboló hatása.

Forrás: Csecsu Rinpocse: A négy gondolat